Operation Rules for the 10th Athens International Digital Film Festival AIDFF - Κανονισμός Λειτουργίας 10ου Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας AIDFF

Participation in the Festival:

Each director has the right to participate in more than one film.

The film must belong to one of the following categories:

 

- Fiction

- Experimental

- Video art

-Animation

-Video Dance

- Documentary

 

The subject of the films is up to the inspiration of the authors.

 

   Also, there is no limitation in the way the film was directed.

 

     The films will be sent electronically to code in vimeo or other platform order from there to be able to descend download. The quality is Final projection quality cut   The film should be completed in a maximum period of 18 months before the date of the Festival. If the tape has been raised on the Internet, the festival organizing committee will decide on participation. (The creator must make this information available to the Festival).

 

     The choice of the films that are going to be projected, the projection order of them, and the program are defined by the Organizing Committee of the Festival, which, according to the technical peculiarities, the length and the clustering of the films by genre, determines with its own responsibility the program overall.

 

We note that in order to test your application, all the fields of the application form must be filled and the application has to be signed.

 

Together with the application form should be sent:

Since the movie and the application form are submitted, for no reason the director or the producer has the right to withdraw.

 192398969 505672353916260 2408623742029586021 n

The organizing committee in cooperation with the art director of the Festival selects jury. Jury is composed by personalities who are recognized and successful in filming. Festival’s art director has the right to participate in one or all juries. All decisions and results of each jury are taken by majority.

 

Athens International Digital Film Festival reserves the right to review all categories and prices of the Festival anytime and without prior notice.

 

In case that a movie is awarded, our Festival would like to be included in the titles of the movie the genre and the type of the award. Athens International Digital Film Festival is not responsible for any loss of film material before or after the Festival and is not obliged to return anything that has been sent.

 

The Festival is also allowed to show, in and out of the venue, part of movies that have been sent, whenever it is necessary or useful for promotional purposes and promotion of the Festival and never for commercial purposes.

 

If anyone, director or producer, is opposite to this position, this has to be mentioned to the application form. 

Συμμετοχή στο Φεστιβάλ:

• Ο κάθε σκηνοθέτης έχει δικαίωμα συμμετοχής με περισσότερες από μια ταινίες.

• Η ταινία πρέπει να ανήκει σε κάποια από τις εξής κατηγορίες:

     - Μυθοπλασία

     - Πειραματικές

     - Video art

     -video dance

     - Κινούμενα σχέδια (animation)

     - Ντοκιμαντέρ

• Το διαπραγματευόμενο θέμα της ταινίας είναι ελεύθερο, στην κρίση και έμπνευση των δημιουργών , δεν υπάρχει περιορισμός στον τρόπο που έχει γυρισθεί η ταινία . Η ταινία θα πρέπει να αποσταλεί με μια διεύθυνση VIMEO με κωδικό  για τη διαδικασία επιλογής ή σε οποιοδήποτε φορέα για να μπορεί να γίνει προεπιλογή. Μαζί Πρέπει να αποσταλεί μια κόπια προβολής σε ψηφιακό βίντεο υψηλής ανάλυσης, με το wetransfer(mpeg2, mpeg4,  ή σε standard format SD για την περίπτωση επιλογής της και προβολής της στο Φεστιβάλ.

• Η ταινία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το ανώτερο σε διάστημα 18 μηνών προ της ημερομηνίας διεξαγωγής του Φεστιβάλ. Αν η ταινία έχει προβληθεί στο διαδίκτυο, η οργανωτική επιτροπή του φεστιβάλ θα αποφασίσει για την συμμετοχή της. (Θα πρέπει ο δημιουργός να θέτει αυτή την πληροφορία στην διάθεση του Φεστιβάλ)

Η επιλογή των προβαλλομένων ταινιών, η σειρά προβολής τους και το πρόγραμμα καθορίζονται από την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ, η οποία ανάλογα με τις τεχνικές ιδιαιτερότητες, τη χρονική διάρκεια και την ομαδοποίηση των ταινιών κατά είδος και με δική της ευθύνη καθορίζει και το πρόγραμμα συνολικά.

Για να αιτηθεί κάποιος της συμμετοχής του στο Φεστιβάλ θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής ( φόρμα συμμετοχής ) στο website 

192398969 505672353916260 2408623742029586021 n

Από τη στιγμή που έχουν κατατεθεί η αίτηση συμμετοχής και η ταινία, για κανέναν λόγο δεν έχει δικαίωμα ο σκηνοθέτης ή ο παραγωγός να τις αποσύρει.

Η οργανωτική επιτροπή του Φεστιβάλ σε συνεργασία με τον καλλιτεχνικό Διευθυντή επιλέγουν τις κριτικές επιτροπές. Οι κριτικές επιτροπές αποτελούνται από αναγνωρισμένης αξίας προσωπικότητες από τον χώρο του κινηματογράφου. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ δύναται να συμμετέχει σε κάποια ή όλες τις κριτικές επιτροπές. Οι αποφάσεις των επιτροπών λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.

Το Ψηφιακό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης των κατηγοριών των βραβείων ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Σε περίπτωση βράβευσης της ταινίας στο Φεστιβάλ, το Φεστιβάλ θα επιθυμούσε να αναγράφεται στους τίτλους της ταινίας το είδος και το έτος της διάκρισης. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου δεν ευθύνεται για ενδεχόμενη απώλεια υλικού πριν ή μετά το πέρας του Φεστιβάλ και σε καμιά περίπτωση δεν οφείλει να επιστρέψει το υλικό που του έχει αποσταλεί. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου διατηρεί το δικαίωμα προβολής, εντός και εκτός του χώρου της διοργάνωσης, μέρος των ταινιών που έχουν αποσταλεί οποτεδήποτε αυτό θεωρηθεί αναγκαίο ή χρήσιμο για λόγους προώθησης και προβολής του Φεστιβάλ και των δημιουργών. Αν κάποιος σκηνοθέτης ή παραγωγός διαφωνεί θα πρέπει να το δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής. Η αποστολή της υπογεγραμμένης αίτησης συμμετοχής (συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής) συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων συμμετοχής.

Go to top